گليم كردستان

ميتوان صنايع دستی را به آن گروه از توليدات اطلاق كرد كه عمدتا با دست و ابزارهای ساده، ساخته و پرداخته شود و مهارت ذوق و بينش انسانی در توليد آن نقش اساس داشته باشد صنايع دستی هر منطقه براساس فرهنگ، تمدن و شرايط اقليمی خاص خود و همچنين امكانات ابزاری و مواد اوليه موجود در منطقه، شكل ميگيرد. در واقع در صنايع دستی هر ملتی ميتوان فرهنگ، تمدن و پيشينه تاريخی آن ملت را ديد.

صنایع دستی چیست؟

صنایع دستی یا کاردستی نوعی کار است که در آن لوازم تزئینی و کاربردی تنها با استفاده از دست یا ابزار ساده ساخته می‌شود. معمولاً این کلمه به روش‌های سنتی ساختن کالاها اطلاق می‌گردد.

بستن
مقایسه