دربارە دارگل گلیم بافت

شرکت دارگل گلیم بافت کردستان

شرکت دارگل گلیم بافت کردستان

شركت دارگل گلیم بافت کردستان فعالیت خود را از سال 2012 آغاز کرد

گروە جوان ما با ایدە نو در استفادە و بازیافت دستبافتهای معیوب قدیمی کە در حال نابودی بودند شروع بە تولید محصولات تلفیق چوب و دستبافتها کرد: محصولاتی مثل | صندوق، آیینە، و سردر گلیمی

با ارائەی طرح بە صندوق کارآفرینی و گرفتن مبلغ کوچکی وام و استقرار در کارگاههای ادارەی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فعالیت حرفەای ما آغاز شد

محصولات دارگل گلیم بافت بە شهرهای ایران و همچنین کشورهای عراق و کویت فروختە شده

طی چند سال بە تنوع محصولات افزودە شد و تولید شد از جمله: گلیم و تابلو و کیف گلیمی با پشم دستریس و رنگ گیاهی و نقشەهای زیبا و معتبر کردستان

سرانجام برند ما و شرکت دارگل گلیم بافت ثبت شد سیاست دارگل گلیم بافت برای جذب و ماندگاری نزد مشتری بە عنوان برندی مشتری مدار، رضایت مندی مشتری از محصولی اصل و باکیفیت است.

چرا ما بە صنایع دستی در زندگی خود نیازمندیم؟

در جهان شلوغ و پر تراکم امروز اصالت صنایع دستی حسی از آرامش و تعمق را بە انسان میبخشد هر اثر روحی از تلاش صبورانەی استادکارش در خلق زیبایی را خود دارد. چە بسا انسان صنعتگر بارها دردها و آمال خود را در پناە ساخت اثرش از یاد زدودە و لبخند رضایتی برآمدەاز حس خوب خلق کردن بر اثرش انداختە و این احساسات لطیف انسانی در روح اثر تنیدە شدە و در روح بینندە نفوذ میکند، نقوش گلیم و قالی و… برگرفتە طبیعتند و روح ازلی و ابدی طبیعت در آنها موج میزند و اینها راز ماندگاری و اصالت و زیبایی آنند

شرکت دارگل گلیم بافت کردستان وب سایت خود را برای فروش و معرفی محصولات دستی استان کردستان راه اندازی کرد

بستن
مقایسه